Örök értékünk az erdő!

telefon: +36 34 316 733 fax: +36 34 316 226

e-mail: titkarsag@verteserdo.hu

Adatvédelmi tájékoztató


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Üdvözöljük honlapunkon!

Köszönjük, hogy érdeklődik a Vérteserdő Zrt. és szolgáltatásai iránt!

Látogatóink bizalma kiemelt fontosságú a számunkra, ezért Látogatóink személyes adatainak védelmére különös figyelmet fordítunk. Ennek megfelelően Látogatóinkat az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban informáljuk a honlapunk használatával kapcsolatos adatkezelési gyakorlatunkról.

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésekor különös figyelemmel voltunk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire. A Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság GDPR előírásait tehát minden adatkezelés vonatkozásában különösképpen szem előtt tartja.

Adatkezelő és elérhetősége:
Vérteserdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tel.: +36 34 316 733
Email: titkarsag@verteserdo.hu


Fogalmak:

1.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5.
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6.
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

7.
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

8.
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

9.
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

10.
„termináleszköz”: az a számítástechnikai vagy telekommunikációs eszköz (így például különösen, de nem kizárólagosan laptop, asztali számítógép, táblagép, okostelefon), amelyről a honlapot felkeresik és/vagy elérik.

Általános Tájékoztató

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a https://verteserdo.hu/ [https://verteserdo.hu/] oldalon (a továbbiakban úgyis, mint: Honlap) végzett tevékenységük során – így különösen, de nem kizárólagosan a Honlap meglátogatásakor és során, a Honlapon való kapcsolatfelvételkor, a Honlapon keresztül történő tűzifa megrendelésekor, panaszok kezelésekor – személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor.

Társaságunk alapvető elve, hogy a személyes adatokat kizárólag jogszerűen, megfelelő jogalappal, az adatvédelmi alapelvek betartásával, az érintetti jogok mindenkori érvényre juttatásával, valamint az érintettek számára átlátható módon, kizárólag a meghatározott adatkezelési célból, az adatbiztonság és adattakarékosság elvének megfelelően kezeljük. Társaságunk adatkezelési gyakorlata során kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, az adatkezelés céljával összeegyeztethető, és az adatkezelési cél elérésére alkalmas. Ennek megfelelően Társaságunk adatkezelési gyakorlata során a személyes adatok kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és a szükséges tartamig végezzük.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy adatkezelési gyakorlatunk során minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el. Ennek megfelelően Társaságunk adatkezelési gyakorlata során elsősorban és elsődlegesen az alábbi jogszabályok rendelkezéseire fordítunk kiemelt figyelmet:

1.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR),

2.
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

3.
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

4.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.),

5.
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)

Honlap felkeresése

Honlapunk felkeresése során biztonsági okokból rögzítjük a Látogató termináleszközének IP-címét, operációs rendszerét és szoftverkörnyezetét, böngészőjét, a látogatás idejét, valamint a felkeresett oldalakat. A hálózati-, szerver-, és adatbiztonság mellett az online szolgáltatások optimalizálása és fejlesztése érdekében kerül sor ezen adatok rögzítésére. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontjára, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk.

Adatkezelés célja:
adatbiztonság és szolgáltatások optimalizálása

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek. f); Info tv. 6. § (1) bek. b)

Kezelt adatok:
IP-cím, OP-rendszer és szoftverkörnyezet, böngésző, látogatás ideje, látogatott oldalak

Kapcsolatfelvétel

Látogatóink kapcsolatba léphetnek velünk az alábbi email címen: titkarsag@verteserdo.hu A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából és azzal összefüggésben, illetve a kapcsolatfelvétel megválaszolása céljából és azzal összefüggésben kezeljük. A kapcsolatfelvétellel Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk.

Adatkezelés célja:
kapcsolatfelvétel megválaszolása

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)

Kezelt adatok:
felhasználó neve, felhasználó email címe, megkeresés kelte, érintett által megadott egyéb személyes adatok

Adatkezelés tartama:
érintetti törlési kérelemig, de legfeljebb 5 (öt) évig

Facebook

Látogatóink Társaságunk Facebook oldalán [https://www.facebook.com/verteserdo/] kifejtett Facebook aktivitás keretében kapcsolatba léphetnek velünk, üzenetet küldhetnek, kommenteket helyezhetnek el, követhetik oldalunkat, valamint „lájk” elhelyezésével véleményezhetik bejegyzéseinket, oldalunkat. A Facebook aktivitás során személyes adatokat adnak illetőleg adhatnak meg. A Facebook aktivitás során megadott személyes adatokat kizárólag az aktivitás céljával összhangban és azzal összefüggésben kezeljük, így különösen de nem kizárólagosan kapcsolatfelvétel megválaszolása, látogatói reakciók figyelemmel kísérése és kezelése, szolgáltatásaink, oldalunk megosztása céljából és azzal összefüggésben kezeljük. A Facebook aktivitással Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk.

Adatkezelés célja:
kapcsolatfelvétel megválaszolása, látogatói reakciók figyelemmel kísérése és kezelése, szolgáltatásaink, tevékenységeink, oldalunk megosztása

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)

Kezelt adatok:
az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok, továbbá a publikusan elérhető profiladatok, amennyiben az érintett a Társaság Facebook oldalát követi avagy kedvelte

Adatkezelés tartama:
érintetti törlési kérelemig, de legfeljebb 5 (öt) évig

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Facebook aktivitás során az Ön adatait a Facebook Ireland Ltd., illetőleg a Facebook, Inc. is kezeli. A Facebook adatkezelésének megismerése érdekében kérjük, olvassa el a Facebook adatkezelési szabályzatát (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Instagram

Látogatóink Társaságunk Instagram oldalán [https://www.instagram.com/verteserdo/] kifejtett Instagram aktivitás keretében kapcsolatba léphetnek velünk, üzenetet küldhetnek, kommenteket helyezhetnek el, követhetik oldalunkat, és véleményezhetik szolgáltatásainkat, bejegyzéseinket, oldalunkat. Az Instagram aktivitás során személyes adatokat adnak illetőleg adhatnak meg. Az Instagram aktivitás során megadott személyes adatokat kizárólag az aktivitás céljával összhangban és azzal összefüggésben kezeljük, így különösen de nem kizárólagosan kapcsolatfelvétel megválaszolása, látogatói reakciók figyelemmel kísérése és kezelése, szolgáltatásaink, oldalunk megosztása céljából és azzal összefüggésben kezeljük. Az Instagram aktivitással Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk.

Adatkezelés célja:
kapcsolatfelvétel megválaszolása, események megismertetése, látogatói reakciók figyelemmel kísérése és kezelése, szolgáltatásaink, tevékenységeink, oldalunk megosztása

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)

Kezelt adatok:
az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok, továbbá a publikusan elérhető profiladatok, amennyiben az érintett a Társaság Instagram oldalát követi avagy kedvelte

Adatkezelés tartama:
érintetti törlési kérelemig, de legfeljebb 5 (öt) évig

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Instagram aktivitás során az Ön adatait az Instagram tulajdonosa, a Facebook Ireland Ltd. is kezeli. Az Instagram adatkezelésének megismerése érdekében kérjük, olvassa el az Instagram adatkezelési szabályzatait a (https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/) és (https://help.instagram.com/196883487377501?ref=dp) oldalakon.

Lakossági tűzifa rendelés

Látogatóink Honlapunkon keresztül a letölthető Igénylőlapok kitöltésével tűzifát rendelhetnek meg Társaságunktól. Az Igénylőlap megküldését követően Társaságunk megküldi Önnek ajánlatát, amelynek elfogadásával adásvételi szerződés jön létre Ön és Társaságunk között. Az Ön által megadott személyes adatok a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, könyveléséhez elengedhetetlenek. A jogszabályi megfelelés – így különösen a hatályos kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és adójogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés – érdekében az adatokat a jogszabályi felhatalmazás terjedelmének megfelelően kezeljük. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját az Igénylőlap kitöltése esetén a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjára, a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontjára, a jogszabály által előírt adatkezelés esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk. Tájékoztatjuk továbbá a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjára hivatkozással, hogy a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Amennyiben a személyes adatokat nem kívánja megadni, úgy a tűzifarendelésre irányuló szerződéseket nem áll módunkban megkötni Önnel.

Adatkezelés célja:
szerződés megkötése, szerződés teljesítése, számlázás, a szerződéshez kapcsolódó követeléskezelés és igényérvényesítés, vásárlói kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás); GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerződés teljesítése)

Kezelt adatok:
a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok, így különösen de nem kizárólagosan: név, szállítási cím, telefonszám, email cím, bankszámlaszám

Adatkezelés tartama:
a szolgáltatás teljesítéséig, illetőleg a kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig, valamint a jogszabályokban előírt határidőig, megkötött szerződés esetén a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) évig

Panaszkezelés

Látogatóinknak a Honlapunkon vásárolt tűzifával, illetve szolgáltatásokkal szemben panasztételi joguk van. Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a vásárlói panaszkezeléssel összefüggésben megadott személyes adatokat kizárólag a panaszkezelés céljából és azzal összefüggésben, így különösen, de nem kizárólagosan a panaszok megválaszolása, kezelése és a panaszkezelés utókövetése céljából és azzal összefüggésben kezeljük. A panasz megtételével Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk. Panaszkezelés esetén az érintett hozzájárulása mellett az adatkezelés jogalapja lehet a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése), valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja (jogszabályi előírás teljesítése).

Adatkezelés célja:
beérkezett panaszok megválaszolása, kezelése, panaszkezelés utókövetése

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás), GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerződés teljesítése), GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont (jogszabályi előírás teljesítése)

Kezelt adatok:
név, lakcím, aláírás, szerződéskötés/átvétel dátuma, vásárolt szolgáltatás megnevezése, érintett által megadott egyéb személyes adatok

Adatkezelés tartama:
a megvásárolt szolgáltatáshoz kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig, valamint a jogszabályokban előírt határidőig, megkötött szerződés esetén a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

 

Adatfeldolgozók

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy az alábbi listában megjelenített szervezetek Társaságunk megbízásából végzik az érintett meghatározott személyes adatainak feldolgozását (adatfeldolgozók). Az adatfeldolgozás kiterjed az érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó egyes meghatározott technikai feladatok elvégzésére.

Név: MKB Bank Nyrt. 1056 Budapest,
Cím: Váci u. 38.
Tevékenység: bankkártya tranzakció (utalás) hitelesítése
Kezelt adatok köre: a tranzakció száma, azonosítója, ideje, összege

Név: Gremsperger Ügyvédi Iroda
Cím: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3.
Tevékenység: jogi képviselet, ügyvédi tevékenység
Kezelt adatok köre: igényérvényesítés esetén a jelen tájékoztató szerinti bármely és valamennyi személyes adat

Név: Fuvarozó cég (változó)
Cím: változó
Tevékenység: fuvarozási tevékenység
Kezelt adatok köre: a tűzifa megrendelések kiszállításával kapcsolatban egyedi, az eseti megbízásnak megfelelően

Sütik („cookie”-k)

Az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény és a testre szabott kiszolgálás érdekében a Látogató (Felhasználó) termináleszközén kis adatcsomagokat, úgynevezett sütiket („cookie”-kat) helyez el, amely lehetővé teszi, hogy Honlapunk felismerje az érintett által használt termináleszközt, amikor kapcsolat jön létre az érintett termináleszköze és a Honlapunk között. A Látogató törölheti a sütiket a termináleszközéről, valamint a böngészője beállításaiban a sütik alkalmazását tilthatja. A sütik elutasítása és/vagy törlése esetén a Honlap használhatósága korlátozott lehet, amelyet a Látogató tudomásul vesz.

Honlapunk ideiglenes és állandó sütiket is alkalmaz. Az ideiglenes sütiket az érintett termináleszközén a Honlapunk csak egy adott munkamenet során helyezi el, amely munkamenet befejeződésével a sütik automatikusan törlődnek. A Honlapunkon alkalmazott állandó sütik mindaddig az érintett termináleszközén maradnak, amíg az érintett a sütiket le nem törli. A Holnapunk olyan sütiket is alkalmaz, amelyek az érintett internetezési szokásairól gyűjtenek adatokat. Az ilyen adatgyűjtés célja, hogy az érintett részére az érintett termináleszközén személyre szabott reklámokat jeleníthessünk meg.

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunkon az alábbi sütiket alkalmazzuk:

A süti neve: Google Analytics
A süti célja: látogatói analitika készítése
A süti jellege: viselkedésfigyelő
A süti élettartama: a Google aktuális adatkezelési feltételei alapján
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás), E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

A süti neve: Munkamenet azonosító
A süti célja: a Honlap megfelelő működésének biztosítása
A süti jellege: nem viselkedésfigyelő
A süti élettartama: 1 óra
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás), E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy az oldalunkon található bővítmények, linkek, bannerek és hivatkozások más internetes lapokra is irányíthatják Látogatóinkat. Sem Honlapunk szerkesztősége, sem Honlapunk üzemeltetője, sem Társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért. Ezen honlapokat Látogatóink (Felhasználók) csak saját felelősségükre látogassák vagy használják.
Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a sütik kezelésére vonatkozó további szabályokat a Honlapon elhelyezett Cookie Szabályzatban találják. [https://verteserdo.hu/cookie-szabályzat/]

Érintetti jogok

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, forduljon bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz a fenti elérhetőségeken. Látogatóinkat az alábbi jogok illetik meg:

1.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),

2.
Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

3.
A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),

4.
Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),

5.
Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

6.
Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

7.
Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

8.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2020. év 08. hó 27. napja

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Mint minden weboldal, a verteserdo.hu is használ cookie-kat, hogy Önnek kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor a weboldalunkon jár. Mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy Ön biztonságban tudhassa nálunk az adatait, ezért ebben a Cookie Szabályzatban: https://verteserdo.hu/cookie-szabalyzat/ bemutatjuk, hogy pontosan milyen cookie-kat, milyen célból, milyen feltételek mellett és mennyi ideig kezelünk. Adatvédelmi tájékoztató: https://verteserdo.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Bezárás